Attis BrokerAttis BrokerAttis Broker

Branża budowlana

attisbroker.pl

 

Budownictwo stanowi jeden z podstawowych sektorów gospodarki, z jednej strony mający swój bezpośredni wpływ na inne branże, a z drugiej mocno uzależniony od zmiennych czynników ekonomicznych, społecznych i politycznych. Przekłada się to na specyficzne ryzyka o zmiennym charakterze, na które przemysł budowlany jest nieustannie narażony.

 

Wśród nich podstawowym ryzykiem są oczywiście działania sił natury doprowadzające do zniszczenia mienia i skutkujące zakłóceniem lub przerwaniem procesu budowlanego – takie jak ekstremalne zjawiska pogodowe, pożary, ale też działanie osób trzecich jak kradzieże czy wandalizm. Innym ryzykiem jest odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich podczas realizacji procesu budowlanego w zakresie uszkodzenia ciała i mienia, a także szkód w środowisku. Dochodzą do tego ryzyka związane z prawidłowym wykonaniem zobowiązania kontraktowego – zarówno w zakresie jakości i terminowości wykonanych prac, a także odpowiedzialności gwarancyjnej związanej z usuwaniem ewentualnych wad lub usterek po zakończeniu realizacji inwestycji. Kolejnym szczególnym ryzykiem jest także ryzyko związane z błędami lub zaniechaniami w fazie projektowania, które mogą nie ujawniać się przez długi czas, a wywierać negatywne skutki w kolejnych etapach realizowania inwestycji czy nawet na długo po jej zakończeniu.

 

Branża budowlana jest mocno narażona także na wszelkie ryzyka zewnętrzne związane ze zmiennością regulacji prawnych i podatkowych, a także sytuacji makroekonomicznej i koniunktury gospodarczej. Wskazać należy także możliwe problemy z dostępnością doświadczonych pracowników, materiałów budowlanych, zakłócenia w łańcuchach dostaw, opóźnienia w realizacji ustalonego harmonogramu, przekroczenia budżetów.

 

Wszystkie strony procesu budowlanego, to jest inwestorzy, generalni wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy, projektanci muszą być świadomi wymienionych ryzyk, być na nie przygotowani oraz umieć szybko i właściwie reagować na pojawiające się zagrożenia. Attis Broker jako doświadczony broker ubezpieczeniowy wyspecjalizowany w zabezpieczaniu inwestycji budowlanych oferuje kompleksowe usługi w zakresie oceny ryzyka i aranżowania adekwatnej ochrony ubezpieczeniowej, mające na celu minimalizację niepewności związanej ze skomplikowanym procesem budowlanym. Analizujemy i rozumiemy potrzeby każdej strony kontraktu oraz uwarunkowania wynikające z różnych rodzajów inwestycji (budownictwo przemysłowe, kubaturowe, drogowe, energetyczne, infrastruktura podziemna i inne).

 

Podstawowym ubezpieczeniem nieodzownym w procesie budowlanym jest adekwatna polisa ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) oparta na modelu „All risks”, zapewniająca ochronę między innymi od szkód rzeczowych będących następstwem zdarzeń losowych, związanych zarówno z działaniem sił przyrody, jak i działalnością człowieka.

 

Uzupełnieniem ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych jest ubezpieczenie od utraty zysku (ALOP - Advanced Loss of Profit), które obejmuje ochroną zysk brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, a zostało to uniemożliwione przez przerwanie, opóźnienie rozpoczęcia działalności gospodarczej lub jej zakłócenie z powodu wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

 

Jako broker ubezpieczeniowy wyspecjalizowany w ubezpieczeniu inwestycji budowlanych oferujemy swoje usługi dodatkowo w zakresie między innymi:

 • dostosowania zapisów umów kontraktowych do wymogów stron procesu inwestycyjnego celem znalezienia optymalnego rozwiązania między jak najszerszą ochroną, a tym co oferuje rynek ubezpieczeń,
 • opiniowania warunków ubezpieczenia budowy (CAR/EAR) przedstawianych przez wykonawców inwestorowi,
 • opiniowania polis OC wykonawców celem zapewnienia jak najszerszej ochrony inwestora,
 • dostosowywania warunków polis do wymogów umownych – nie tylko w zakresie polis ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych, czy maszyn budowlanych, ale także szeroko pojętej odpowiedzialności cywilnej (w tym zawodowej).

 

Specyfiką kontraktów budowlanych jest szczególny wymóg zabezpieczenia ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego. W niektórych przypadkach obowiązek zabezpieczenia wynika wprost z przepisów prawa, w innych z żądań strony kontraktu. Wierzyciel ma do wyboru wiele form zabezpieczenia ryzyka niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania, a najlepszym z jego punktu widzenia będzie takie zabezpieczenie, które jest jak najbardziej pewne i możliwie płynne. Idealnym rozwiązaniem byłoby otrzymanie zabezpieczenia w formie pieniężnej – kaucji gotówkowej lub blokady środków na rachunku bankowym.

 

Jeżeli dłużnik nie jest skłonny udzielić zabezpieczenia w formie pieniężnej, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie gwarancji ubezpieczeniowej, która wprowadza do relacji między wierzycielem a dłużnikiem osobę trzecią w postaci gwaranta – zakładu ubezpieczeń.

 

Poprzez udzielenie gwarancji zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty na rzecz beneficjenta gwarancji określonej kwoty pieniężnej w przypadku niewywiązania się dłużnika (zleceniodawcy gwarancji) z zobowiązania objętego gwarancją.

 

W praktyce funkcjonuje kilka rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych, w zależności od rodzaju zabezpieczanego interesu:

 • gwarancja zapłaty wadium – zabezpiecza pokrycie strat organizatora przetargu, gdy zobowiązany, którego oferta została wybrana: odmówi zawarcia umowy, niewniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gdy z jego winy nie dojdzie do podpisania umowy,
 • gwarancja należytego wykonania kontraktu – wnoszona na etapie realizacji umowy, zabezpiecza ewentualne roszczenia zleceniodawcy (np. inwestora) powstałe w związku z niewywiązaniem się przyjmującego zlecenie z zobowiązań umownych,
 • gwarancja usunięcia wad i usterek – dotyczy ostatniej fazy kontraktu, czyli okresu gwarancji jakości lub rękojmi. Stanowi zabezpieczenie właściwego wywiązania się z przyjętych zobowiązań gwarancyjnych, polegających na terminowym i prawidłowym usuwaniu ewentualnych wad lub usterek,
 • gwarancja zwrotu zaliczki – chroni interesy udzielającego zaliczki w sytuacji, gdy kontrahent wykorzystuje uzyskane środki w sposób sprzeczny z umową,
 • gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych – beneficjentem tego rodzaju gwarancji jest podmiot sprzedający towary lub usługi z odroczonym terminem płatności; pozwala pokryć ewentualne straty w przypadku braku zapłaty w umówionym terminie.

 

Attis Broker jako ekspert w dziedzinie gwarancji ubezpieczeniowych, oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę tego rodzaju produktu obejmującą:

 • analizę sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o gwarancję,
 • negocjowanie atrakcyjnych warunków udzielania gwarancji przez towarzystwa ubezpieczeniowe w formie umowy ramowej z przyznanym limitem gwarancyjnym z minimalnym poziomem wymaganych zabezpieczeń,
 • weryfikację treści gwarancji ubezpieczeniowych pod kątem zgodności z wymaganiami beneficjenta,
 • opiniowanie postanowień specyfikacji przetargowych oraz kontraktów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych,
 • monitorowanie terminów obowiązywania w ramach całego portfela gwarancji oraz stanu zaangażowania w poszczególne limity gwarancyjne.

 

Używamy ciasteczek. Więcej

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności