PL  /  EN

Attis Broker

Ubezpieczenia finansowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa to doskonały instrument dla wszystkich firm, które uczestniczą w konkursach oraz przetargach publicznych, których celem jest wyłonienie wykonawców kontraktów na rzecz Zamawiających zwanych Beneficjentami gwarancji.
Dzięki uzyskanej od Ubezpieczyciela zaakceptowanej przez Beneficjenta gwarancji firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych w celu przedstawienia wymaganego zabezpieczenia w zakresie określonym przez SIWZ. W przypadku korzystania z gwarancji ubezpieczeniowych Wykonawca nie ponosi również ryzyka związanego z możliwością utraty kwot zatrzymanych przez Zamawiającego na poczet zabezpieczeń w przypadku jego upadłości

Zawarte w SIWZ żądanie przedstawienia przez Wykonawcę odpowiedniego zabezpieczenia ponoszonego ryzyka wynika wprost z niepewności związanej z obrotem gospodarczym. W niektórych przypadkach obowiązek zabezpieczenia wynika wprost z przepisów prawa, w innych wyłącznie z decyzji Zamawiającego. Zamawiający ma do wyboru wiele form zabezpieczenia ryzyka niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania. Z jego punktu widzenia zabezpieczenie powinno być pewne i płynne. Warunki te spełniają oczywiście zabezpieczenia pieniężne w postaci kaucji gotówkowej lub blokady środków na rachunku bankowym. Jednak, z punktu widzenia Wykonawcy kontraktu, znacznie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie gwarancji ubezpieczeniowej, która wprowadza do relacji między Zamawiającym a Wykonawcą podmiot trzeci w postaci Gwaranta, to jest zakład ubezpieczeń.

Udzielając gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Beneficjenta określonej kwoty pieniężnej w przypadku niewywiązania się dłużnika (zleceniodawcy gwarancji) ze zobowiązania objętego gwarancją. Istnieje kilka rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych, w zależności od rodzaju zabezpieczanego ryzyka, np. gwarancja zapłaty wadium, gwarancja zwrotu zaliczki, gwarancja należytego wykonania, gwarancja usunięcia wad i usterek.

WARSZAWA

ul. Klimczaka 1

+ 48 22 223 68 68

KATOWICE

ul. Opolska 22 bud.A lok.220

+ 48 32 352 02 51

POZNAŃ

ul. Przemysłowa 46A lok. U5

+ 48 61 22 190 06

WROCŁAW

ul. Krupnicza 13 lok.104

+ 48 71 362 58 69

GDAŃSK

ul. Abrahama 1a lok 6.11

+ 48 58 5 266 266

SZCZECIN

ul. Panieńska 11

+ 48 91 430 88 96

BIAŁYSTOK

ul. Bohaterów Monte Cassino 8 / 227

+ 48 508 067 404

RZESZÓW

ul. Jagiellońska 10

+48 665 433 233

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.